Ukraina mūsų širdyse

Ukrainoje prasidėjo karas. Prieš akis tamsus ir neaiškus laikas kai atrodo, kad kalbos apie
bombas, kulkas ir manipuliacijas nušlavė bet kokius tarpininkavimo ir dialogo bandymus.
Tuo pačiu žinome ir kiek daug kitų karų šiuo metu vyksta skiritngose pasaulio vietose.
Visa tai apjungiame savo maldoje už taiką. Siūlau tai mums visiems daryti. Nieko daugiau ar
mažiau. Melskimės visi namuose, taip pat ir bendruomenėse. Po vieną, internetu ar per
WhatsApp – svarbiausia – melskimės.
Malda už taiką yra pranašiškas ir nuolankus gestas; beveik ardomasis, nes norime, kad viskas
būtų kitaip, ir dedame visas viltis į Tą, kuris pirmas mus pamilo. Yra situacijų, kuriuose
negalime nieko pakeisti, bet žinome, kad Dievas myli gyvenimą ir nori, kad Jo sūnūs ir
dukterys gyventų taikoje. Mes pasitikime. Mes laukiame. Daug kartų „Tikėjimas ir Šviesa“
buvo taikos ženklu konfliktų metu.
Kaip teigiama mūsų Chartijoje: „Tikėjimas ir Šviesa“ tiki, kad silpnas ir neįgalus žmogus gali
tapti vienybės šaltiniu visuomenėje, kiekvienoje Bažnyčioje, taip pat tarp Bažnyčių ir tautų.
Ukrainoje yra 39 „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės. Ukraina yra mūsų širdyse. Jų baimė
yra mūsų baimė, jų nežinia yra mūsų nežinia, ir jų kraujas yra mūsų pačių. Kai šeimoje brolis
kenčia, kenčiame visi. Kai brolis verkia – pasiūlome savo petį ir, jei reikia, net visą savo
gyvenimą. Šioje situacijoje taip pat vienijamės ir su Rusijos bei kitų kaimyninių šalių
bendruomenių kančia.
Tepadeda mums Dievas būti taikdariais. Tegu Jis perkeis sprendimus priimančių asmenų
protus, kad sustabdytų karą Ukrainoje ir visame pasaulyje. Tegul smurtas netars paskutinio
žodžio. Tegul kiekvienas iš mūsų savo žodžiais, darbais ir veiksmais bus taikdarys.

Atsiųsk mums Šventąją Dvasią, kurią tu esi pažadėjęs.
Tepadaro Ji mus
Taikos ir vienybės kūrėjais
Šioje žemėje, pilnoje kovų ir nesantaikų.

Raúl Izquierdo Garcia
tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ koordinatorius
2022 m. vasario 24 d.