Šviesos šventė „Atjautos džiaugsmas“

Vasario 11 d., Lurdo Švč. M. Marijos minėjimo dieną, visos Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės (ir „Betzatos“ bendruomenė) Kretingoje šventė kasmetinę „Šviesos“ šventę.

Ši mūsų mūsų šventė tikrai  buvo neeilinė. Joje dalyvavo ne tik mūsų mylimas Kardinolas A. J. Bačkis, bet ir Šventojo Sosto pasiuntinys Lietuvoje, Apaštalinis Nuncijus Arkivyskupas Luigi Bonazzi. Kokius nuostabius svečius mūsų bičiuliai gali sukviesti!

Išgyvenome džiaugsmo ir bendrystės dovaną. Šventė prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis, pro bažnyčios langus švietė saulė, o pati bažnyčia buvo pilna žmonių: giedojom giesmes, skaitėme skaitinius, nešėme aukas, meldėmės už bendruomenę, kunigus, bažnyčią, ligonius – juk ši diena yra ir pasaulinė ligonių diena. Dar daugiau – mūsų šventė visai neatsitiktinai sutapo ir su Lurdo švč. M. Marijos minėjimo diena! Juk „Tikėjimas ir Šviesa“ prieš 40 metų gimė būtent Lurde! Negana to, buvome pirmieji liudininkai, Apašaliniam Nuncijui Šv. Mišių metu skelbiant džiugią Popiežiaus Benedikto XVI žinią – pranciškonas, brolis Linas, mūsų Kretingos klebonas, skiriamas vyskupu! Nuostabi Šventosios Dvasios režisūra, Ji patikėjo mums šią džiugią žinią ir suteikė daug džiaugsmo mažiesiems! O kas gi labiau už juos moka džiaugtis?

Šis vidinis džiaugsmas liejosi ir agapės metu vienuolyno refektoriuje, ir vėliau Šv. Antano rūmų salėje, kai vaidinome biblinę pantomimą, o brolis Ramūnas Mizgiris OFM, Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių kapelionas, mus gražiai įvedė į susitikimo temą „Atjautos džiaugsmas“. Br. Ramūnas palygino mūsų gyvenimą su banguojančia jūra: kai bangos pakyla – džiugu, kai nusileidžia – aplanko liūdesys.Tačiau Jėzus visada nešė džiaugsmą ir viltį ten, kur tvyrojo nusivylimas. Todėl negalime ilgai užsisklęsti liūdesyje, bet esame kviečiami priimti Jėzaus nešamą džiaugsmą ir prisikėlimą. Dar daugiau – kaip Jėzus turime nešti džiaugsmą ir viltį kitiems.

Pasidalinimo grupelių metu įstrigo Apaštalinio Nuncijaus ištarti žodžiai: „kai man džiugu, žinau, kad Jėzus šalia, kai sunku, po truputį pradėjau suprasti, kad ir kančioje Jis yra labai arti. Išmokau atpažinti vis kitokį Jėzaus veidą ir vis labiau ramiai Juo pasitikėti“.

Šventei besitęsiant, sveikinome  mylimą Kardinolą A. J. Bačkį 75-ojo gimtadienio proga. O koks gi gimtadienis be torto su fejerverkais, be giesmių ir džiaugsmo šokių!

Na, o mūsų šventę vainikavo bendra malda, vyskupų ir kapelionų palaiminimas bei išsiuntimas. Šiais metais, būdami Dievo labai mylimi, esame ypatingai kviečiami nešti šviesą ir džiaugsmą ir būti Dievo džiaugsmo liudytojais  –  Jo džiaugsmo pasiuntiniais!

Martyna Uljanova, Kretingos „Nazareto“ bendruomenė